กลุ่มสิทธิผล วีแคร์

โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์

( Sittipol Wecare )

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินไทย และ สังคมไทย กลุ่มสิทธิผล จึงได้ก่อตั้ง “ โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ” ขึ้นเพื่อตอบแทนกำไร สู่สังคมโดยตรง

ขอบเขตและความหมาย

โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล และให้ความสำคัญกับสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

สโลแกน

มุ่งคืนกำไร สู่สังคมโดยตรง (Direct Social Return) DSR

ก่อตั้ง
ปี 2551

ประธานโครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์

คุณทนง ลี้อิสสระนุกูล

ผู้อำนวยการโครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์

คุณวิชัย กิ่งชา

เลขานุการโครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์

คุณวนีกรณ์ เบญจเลาหรัตน์

เบอร์ติดต่อ

02-639-1919 / 02-165-6555

อีเมล์

hrsittipol@sittipol.com

ช่องทางรับข่าวสาร

1. โครงการ Local Hero กลับคืนถิ่นเพื่อน้อง

กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ให้ความสำคัญด้านการศึกษา จึงจัดตั้งโครงการ Local Hero กลับคืนถิ่นเพื่อน้องขึ้นมาในปี 2552 เพื่อให้พนักงานบริษัทได้กลับไปทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ตนเองเคยศึกษามา และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอน ทั้งนี้ในปี 2557 ทางกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ กำลังจะขยายช่องทางไปยังกลุ่มลูกค้าบริษัทให้มีโอกาส นำเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ลูกค้าต้องการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ได้มีโอกาสในโครงการดังกล่าวด้วย 

2. โครงการ อะไหล่มนุษย์

กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดตั้งโครงการอะไหล่มนุษย์ เมื่อปี 2552 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริจาคอวัยวะ ที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมประกวดภาพยนตร์เชิญชวนให้บริจาคอวัยวะ ภายใต้ชื่อ TVC For Life การทำภาพยนตร์โฆษณาเชิญชวน และประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ เฝ้ารอ ” การออกบูธประชาสัมพันธ์ตามงานต่าง ๆ กิจกรรมสัญจรไปตามหน่วยงานราชการ หรือเอกชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงกิจกรรมแบ่งปันความดี ที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานและผู้มาติดต่อ ในอาคารสำนักงานต่าง ๆ ในเขต กทม. และปริมณฑล ทั้งนี้เพื่อเพื่อเชิญชวนและรับสมัครผู้ประสงค์แจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 

3. โครงการ เกิดเดือนเดียวกัน ร่วมกันทำดี

โครงการดี ๆ ที่กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ตั้งใจก่อตั้งขึ้นในปี 2555 เพื่อให้พนักงานในบริษัทที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเดียวกัน ได้ร่วมกันทำความดีตอบแทนสังคมในวันคล้ายวันเกิด ผ่านสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ 

4. โครงการมอบผ้าห่มคลายหนาว

กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ให้ความสำคัญด้านการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยหนาว ผ่านโครงการ มอบผ้าห่มคลายหนาว โดยดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 ทั้งนี้การดำเนินโครงการ ดังกล่าว ทางกลุ่มสิทธิผลวีแคร์ ได้เดินทางไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยตนเอง รวมถึงผ่านพันธมิตรต่าง ๆ และเหล่ากาชาดทั่วประเทศ 

5. โครงการอนุรักษ์น้ำ และพิทักษ์สัตว์ป่า

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ จัดตั้งโครงการ “ อนุรักษ์น้ำ และพิทักษ์สัตว์ป่า ” ขึ้น ในปี 2555 เพื่อตอบแทนสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นหนึ่งพลัง ในการเข้าไปช่วยป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ นำทีมพนักงาน เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วม อาทิเช่น กิจกรรมทำฝาย สร้างโป่งเทียม ปลูกป่าชายเลน และปลูกปะการังเทียม เป็นต้น 

6. โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ มอบจักรยานเพื่อครูไทย

กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโครงการ “ กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ มอบจักยานเพื่อครูไทย ” ขึ้น เพื่อมอบรถจักรยานสำหรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับครูในโรงเรียมตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อ 8 ตุลาคม 2551 พร้อมมอบจักรยานเพื่อครูไทยทั่วประเทศจำนวน 399 คัน และได้ส่งมอบให้โรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกจำนวน 75 คัน 

7. โครงการ เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 8-10

กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ร่วมสนับสนุนโครงการ เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย มูลนิธิเพื่อทะเล รุ่นที่ 8 ในปี 2553 จนถึง รุ่นที่ 10 ปี 2555 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักทะเล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของทะเลไทย 

8. กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ อาทิเช่น 

  • การมอบกรวยจราจรเพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจ ทหาร
  • การมอบอุปกรณ์ดับเพลิง แก่สถานีดับเพลิงต่าง ๆ
  • การมอบเงินเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินงานของมูลนิธิ และสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ 
  • การออกครัวเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น
th
Scroll to Top